Obchodní podmínky ISO 9001
Tradiční výrobce kartáčů pro průmyslové účely provádí výrobu od roku 1997 v systému řízení jakosti dle ISO 9001

Obchodní podmínky
KART s.r.o.
Praha 3, V Zahrádkách 57, 13000, Česká republika

IČO: 45801622 DIČ: CZ45801622 web: www.kartace.cz Fakturační a expediční adresa: KART s.r.o.
Českolipská ulice 189
Verneřice u Děčína, 40725
Česká republika

E-mail: info@kartace.cz

Poznámka: Na fakturační a expediční adrese se přijímají a vyřizují všechny agendy souvisící s distribucí zboží společnosti KART s.r.o.

Zboží společnosti KART s.r.o.:

Zbožím společnosti KART s.r.o. jsou drátěné kartáče a některé druhy kartáčů osazených plastovými vlákny, případně jiné podobné kartáče a adaptery. Tyto kartáče (nadále „výrobky“) jsou vyrobeny v rámci certifikovaného výrobního procesu dle ISO 9001. Pokud jsou některé výrobky určené k prodeji původem od jiného výrobce, vyžaduje se u tohoto výrobce rovněž certifikace dle ISO 9001 a nebo jsou tyto výrobky přezkušovány podle platných jakostních testů ve společnosti KART s.r.o.

Prodej výrobků:

Výrobky jsou prodávány v sortimentu podle platného katalogu společnosti KART s.r.o. Společnost si vyhrazuje právo měnit v katalogu obsažený sortiment bez udání důvodu, ale zejména pro náhradu původního výrobku výrobkem novým s vyšší užitnou hodnotou. Cena za výrobky je určena veřejným, časově omezeně platným ceníkem, za jeden kus výrobku a neobsahuje daň z přidané hodnoty (DPH).

Zákoná opatření spojená s prodejem výrobků společnosti KART s.r.o.:

Výrobky, jejich dodávka, balení, a jakost odpovídají vnitřním předpisům společnosti KART s.r.o. Tyto předpisy jsou plně v souladu s ustanovením standardu ISO 9001, který je ve společnosti zaveden.

Právní odpovědnost za škody způsobené výrobky KART s.r.o.: Společnost KART s.r.o. nenese žádnou právní ani finanční odpovědnost za škody vzniklé použitím jejích výrobků všeobecně uznávaným běžným způsobem, za škody vzniklé jiným způsobem použití výrobků, než je způsob všeobecně uznávaný, za škody vzniklé nedodržením deklarovaných pravidel bezpečnosti práce a za škody vzniklé nevhodným skladováním výrobků.

Společnost KART s.r.o. nenese žádnou odpovědnost za škody vzniklé působením třetích stran na jejích výrobcích, to jest za škody způsobé přepravou, odcizením a podobně.

Ostatní ustanovení v souvislosti s nakládáním s výrobky společnosti KART s.r.o.: Ve všech ostatních případech se společnost KART s.r.o. v obchodním vztahu řídí Českým obchodním zákoníkem v pozdějším znění a ostatními zákony České republiky v pozdějším znění. Pro případ z obchodního styku vzniklých sporů mezi společností KART s.r.o. a jejími zákazníky jsou rozhodčími orgány, pokud není dosaženo dohody smírnou cestou, soudy České republiky příslušné adrese sídla společnosti KART s.r.o. a to i v případě, že se jedná o obchodní vztah směřující mimo území České republiky.

Způsob prodeje výrobků:

Výrobky společnosti KART s.r.o. jsou prodávány těmito způsoby:

 • přímým prodejem v místě výrobního závodu
 • přímým prodejem ke koncovým zákazníkům
 • prodejem prostřednictvím obchodních míst a velkoobchodů
 • prodejem prostřednictvím vlastního e-shopu
Způsoby přepravy výrobků:

Společnost KART s.r.o. nezajišťuje přepravu výrobků svými vlastními přepravními prostředky, ale používá k tomu účelu služby veřejných přepravců nebo si přepravu výrobků zajišťují zákazníci vlastními přepravními prostředky. Náklady na tuto přepravní službu hradí příjemce výrobků, pokud není v objednávce výslovně dohodnut jiný způsob.

Objednání výrobků:

Objednání výrobků je možno provést:

 • elektronicky (e-mailem nebo faxem)
 • písemným způsobem (pošta)
 • nákupem v e-shopu

V e-shopu může nakupovat pouze registrovaný zákazník, který má přidělen přihlašovací kód. E-shop je standardní obchodní systém, který může využít i zahraniční zákazník. Objednávka se stává závaznou když je dodavatelem potvrzen termín a množství dodávky objednaných výrobků, včetně určení přepravce. Potom je možné objednávku zrušit pouze dohodou. Do okamžiku zaplacení a převedení kupní ceny za dodané výrobky na účet dodavatele zůstávají tyto výrobky v majetku dodavatele a případné škody na výrobcích vzniklé jdou k tíži přepravce a objednatele.

Platba za výrobky:

 • platba může být vyžádána předem proti zálohové faktuře za výrobky připravené k odeslání
 • platba může být provedena standardním způsobem proti faktuře odeslané současně s dodávkou výrobků
 • splatnost faktury je standardně 14 dnů ode dne vystavení nebo podle data splatnosti uvedeného na faktuře
 • předcházející ustanovení pro platbu platí i pro objednávku učiněnou na e-shopu
 • v místě adresy výrobce je možno platit za výrobky i hotově
Cena za výrobky:

 • koncová cena za výrobky je určena platným ceníkem. Ceník je platný po celý rok (od 1.ledna) a může být po předchozím upozornění smluvních distribučních partnerů změněn.
 • z koncové ceny jsou smluvním distribučním partnerům poskytovány obchodní slevy podle individuálně stanovených smluv, které se obecně váží k finanční hodnotě výrobků nakoupených a zaplacených tímto partnerem v minulém roce. Smlouvy jsou vždy v prvním měsíci roku aktualizovány a jsou platné po dobu celého roku, pokud nejsou ze strany distribučního partnera hrubým nebo obchodně neetickým postupem porušeny.
 • Na e-shopu je zvýhodněná cena pro koncového zákazníka z důvodu podpory prodeje výrobků tímto způsobem.
Platnost obchodních podmínek:

Tyto obchodní podmínky byly stanoveny ke dni 1.01.2012 a platí až do odvolání.

Za správnost obchodních podmínek:
Michal Horák
jednatel společnosti KART s.r.o.
V Praze dne 1.ledna 2012